Miras Hukukunda sıkça sorulan Miras Paylaşımı, Veraset İlamı, Velayet ve Nafaka konuları

Miras hukuku içerisinde yer bulan, Miras paylaşımı yapılırken yasal varisler kimlerdir ? Veraset ilamı nedir ? nasıl yapılır ? Reddi miras nedir ? türünde soruların yanıtları konunun maddelerinde belirtilmiştir.

Miras nedir?

Sözlük anlamı olarak miras, “Bir neslin kendinden sonra gelen nesle bıraktıkları ya da birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, tereke” Olarak tanımlanırken, hukuki olarak miras sözlük anlamından çok daha fazla durumu ifade eden bir kavramdır. Kısacası miras, bir kimsenin ölümü ile birlikte mirasçılarına geçen özel hukuk ilişkilerinin tümünü ifade etmektedir. 

Saklı pay nedir ?

Miras konusunda dikkat çeken bir konu da Saklı pay olarak belirtilebilir. Saklı pay, miras bırakanın yasal mirasçılarından kaçıramayacağı, kanunen korunan paylara verilen addır. Yasal pay olarak da ifade edilebilir.

Saklı paylı mirasçılar kimlerdir?

   Türk Medeni Kanunu´nun 505. Maddesinde ifade edildiği üzere; saklı paylı mirasçılar miras bırakanın altsoyu, ana, babası ve eşidir. Saklı pay oranlarının ne olduğu ise Madde 606’da altsoy için yasal miras payının yarısı, ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri olacak şekilde düzenlenmiştir.

Miras davası nasıl açılır?

Miras hukukuna dair çok sayıda dava yer almaktadır. “Miras davası” kavram olarak tek bir dava türünü ifade etmek için kullanılmamaktadır. Miras davalarının bir kısmı mal paylaşımında yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı açılırken bir kısmı da kasıtlı olarak mal kaçırılması üzerine açılabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta davanın türünün ne olduğu ve hangi mahkemede açılacağıdır. 

Miras davasını kimler açabilir?

Mirasa dair haklarının ihlal edildiğini düşünen yasal mirasçıların tümü, yasal miras haklarını alabilmek için ilgili mahkemelerde miras davası açabilmektedir. Konusunda uzman bir avukata danışarak miras haklarının korunması ve daha fazla bilgi edinilebilir.

Yasal Mirasçılar kimlerdir?

 Türk Medeni Kanunu´nun 495. Ve 502. Maddeleri arasında düzenlenen yasal mirasçılar: 

  1. Kan Hısımları (Altsoy, Ana ve Baba, Büyük Ana ve Büyük Baba, Evlilik Dışı Hısımlar)
  2. Sağ Kalan Eş
  3. Evlatlık
  4. Devlet 

Olarak belirlenmiştir.

Miras davalarında görevli mahkeme hangisidir?

Miras davalarında görevli mahkemeler konusunda miras davaları türlerine göre Asliye Hukuk Mahkemeleri´nde ya da Sulh Hukuk Mahkemeleri´nde açılabilir. Miras sebebiyle istihkak davaları, muris muvazaası (malların mirasçılardan kaçırılması) nedeniyle tapu iptali ve tescili davaları, mirasçılıktan çıkarmanın iptali davası gibi davalar Asliye Hukuk Mahkemeleri´nde açılırken, velayetin açıklanması ya da ölen mirasçının terekesinin tespiti davaları Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılmaktadır.

Reddi miras nedir?

Reddi miras yani Mirasın reddedilmesi, Türk Medeni Kanununda 605. Madde ve devamında düzenlenmiştir. Mirasçıya, mirasçılık sıfatını reddetme, mirasçılık sıfatından doğan haklarından vazgeçme ve sorumluluklarından kurtulma imkanı vermektedir.. 

Miras ne zamana kadar reddedilebilir?

Reddi miras hukuki birçok konuda olduğu gibi yasal bir süreçle sınırlandırılmıştır. Türk Medeni Kanunu´nun 606. Maddesine göre mirasın reddedilebilmesi için yasal süre üç ay olarak belirlenmiştir. Bu süre, yasal mirasçılar için miras bırakanın ölümünü öğrendikleri (mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri durumlar istisna olarak tutulmuştur); vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır.

Mirasın reddinin iptali 

Reddi mirasa ilişkin Mirasın reddinin iptali davaları redde karşı alacaklıların korunması amacıyla açılmaktadır. Mirasın reddinin iptalinde iki tür korumadan bahsedebilir. Bunlardan birincisi mirasçıların kişisel alacaklılarının korunmasıdır. Mirasçı kendi alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddetmeye kalkarsa alacaklıları altı ay içinde mirasın reddinin iptali davası açabilirler. Türk Medeni Kanunu Madde 617’de düzenlenmiştir.

İkincisi miras bırakanın alacaklılarının korunmasını kapsar, Madde 618’de düzenlenmiştir. Buna göre alacakları borçlarını karşılamaya yetmediğinden mirası reddeden mirasçı, miras bırakanın alacaklılarına karşı, ölümünden önceki beş yıl içinde ondan almış oldukları ve mirasın paylaşılmasında geri vermekle yükümlü olacakları değer ölçüsünde sorumlu olurlar.

Miras taksim sözleşmesi nedir?

Mirasçıların miras paylaşımı hususunda doğabilecek anlaşmazlıkları gidermek amacıyla yaptığı sözleşmeye Miras taksim sözleşmesi denmektedir.  Her mirasçı miras paylaşımının mahkeme gözetiminde yapılması için paylaşma davası açma konusunda yetkilidir. Miras sözleşmesinin geçerli olabilmesi için tüm mirasçıların miras paylaşımını kabul ettiklerine dair sözleşmenin altına imza atmış olmaları gereklidir aksi takdirde sözleşme geçerlilik kazanamayacaktır.

Miras sorgulama nasıl yapılır? (Veraset İlamı)

Türk Medeni Kanunu Madde 598’de, yasal mirasçılara, atanmış mirasçılara, vasiyet alacaklılarına mirasçı olduklarını gösterir resmi bir belge alma hakkı tanınmıştır. Bu belge mirasçılık belgesi veya diğer adıyla veraset ilamıdır. Bu belge mirasçının başvurusu üzerine sulh hukuk mahkemesince veya noterlikçe verilir. Veraset ilamı sorgulama e-devlet platformundan kolaylıkla yapılabilmektedir. 

tr_TRTurkish